Regulamin

Regulamin rekrutacji i udziału w stażach

w ramach projektu „CZAS NA STAŻ!”

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. 1.Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w stażach, a w szczególności kryteria kwalifikacyjne, zasady przyjmowania zgłoszeń i kwalifikacji uczestników oraz ich prawa i obowiązki w trakcie trwania staży.
 2. 2.Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  1. a.projekcie – rozumie się przez to projekt pn. „CZAS NA STAŻ!”, realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014 – 2020,
  2. b.stażu – rozumie się przez to odbycie u pracodawcy stażu finansowanego w ramach projektu,
  3. c.Beneficjencie – rozumie się przez to Fundację Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem”,
  4. d.uczniu – rozumie się przez to ucznia/uczennicę, który/a uczęszcza do szkoły zawodowej lub technikum,
  5. e.uczestniku – rozumie się przez to ucznia/uczennicę, który/a został/a zakwalifikowany/a do udziału w stażu,
  6. f.rodzicu – rozumie się przez to rodzica lub opiekuna prawnego ucznia.
  7. 3.Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Urzędem Wojewódzkim w Łodzi.
  8. 4.Siedziba Beneficjenta mieści się w Skierniewicach, ul. Iwaszkiewicza 8/4.
  9. 5.Biuro projektu mieści się w Skierniewicach, ul. Mszczonowska 43.
  10. 6.Staż uwzględnia politykę równości szans kobiet i mężczyzn.

 

Czytaj więcej: Regulamin

Rekrutacja

Fundacja  Pomocy Społecznej „ Chodźmy Razem”  serdecznie zaprasza uczniów szkół zawodowych i techników do udziału w projekcie „ Czas Na Staż !”

Główny cel projektu: podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia  zawodowego na terenie powiatów  : skierniewickiego, rawskiego, brzezińskiego, łowickiego oraz m. Skierniewice poprzez realizację i organizację  staży zawodowych we współpracy z min.  20 pracodawcami  dla 150 uczniów.

Adresaci: uczniowie techników i szkół zawodowych z powiatu skierniewickiego, brzezińskiego, łowickiego, rawskiego oraz m. Skierniewice.

Okres realizacji: 01.11.2014 r. do 30.04.2015 r.

Forma wsparcia: 160 godzin płatnych staży zawodowych na jednego uczestnika .

Rekrutacja trwa do 23 stycznia 2015r. Regulamin i formularze rekrutacyjne do pobrania ze strony internetowej oraz w biurze projektu. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Biuro projektu:  ul. Mszczonowska 43, 96-100 Skierniewice

Czynne w godzinach: 9.00-15.00, Tel. 46 833 35 22

Osoba do kontaktu: Karolina Milewska  tel. 790 444 332 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie

chodzmy razem plakat listopad loga