Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 2014

  • Drukuj

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej prowadzonej przez
Fundację Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem”
w okresie od 3 listopada 2013 roku do 2 listopada 2014 roku.

Organizator zbiórki: Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” z siedzibą w Skierniewicach, ul. Iwaszkiewicza 8/4.

Nazwa organu i nr pozwolenia: Zbiórka przeprowadzona na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 284/2010 z dnia 18 listopada 2010r.

Suma zebranych ofiar pieniężnych uwzględniająca ilość i rodzaj zebranych środków na poszczególne cele, według form zbiórki publicznej.

Zbiórka publiczna została zakończona 2 listopada 2011 roku. Z poprzedniego okresu rozliczeniowego na koncie bankowym zbiorki pozostało do wydatkowania 68 044,15 zł.

W obecnym okresie sprawozdawczym nie prowadzona była żadna z form zbiórki. Na wyodrębnione konto bankowe darczyńcy wpłacili kwotę 240,00 zł.

W wyniku kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym uzyskano kwotę 4,27 zł.

Środki uzyskane ze zbiórki publicznej zostały rozdysponowane na poszczególne cele zbiorki w następujący sposób:

  1. 1.Rehabilitacja i fizykoterapia – 0,00 zł
  2. 2.badania, konsultacje – 0,00 zł
  3. 3.leki, maści, bandaże, opatrunki, itp. –662,00 zł

RAZEM: 3 662,00 zł

Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze: Fundacja „Chodźmy Razem” nie prowadziła zbierania ofiar w naturze.

Wysokość kosztów związanych z przeprowadzeniem zbiórki publicznej, z dokładnym wymienieniem rodzaju i wysokości poszczególnych wydatków:

W związku z organizacją zbiórki publicznej poniesiono następujące koszty: opłata bankowa związana z prowadzeniem rachunku: 25,00 zł miesięcznie oraz 1,30 zł za każdy wykonany przelew – koszty nie zostały pokryte ze środków zbiórki.

Zarząd Fundacji „Chodźmy Razem” informuje, że z kwoty 68 288,42 zł zostało wydanych łącznie 3 662,00 zł i pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości 64 626,42 zł.


Środki pozyskane z prowadzonej zbiorki publicznej były przeznaczone na leczenie chłopców poparzonych w pożarze samochodu w Skierniewicach w dniu 28 października 2010 roku. Leczenie poparzeń jest procesem wieloetapowym i długotrwałym. Końcowym jego etapem są operacje plastyczne rąk i twarzy, które zostaną wykonane w kolejnych latach. Dalsze leczenie oraz planowane operacje wymagają dalszych nakładów finansowych. Dlatego kwota pozostała ze zbiórki w wysokości 64 626,42 zł zostanie w kolejnych latach wydatkowana zgodnie z celem, czyli na leczenie poparzonych chłopców.

Pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości 64 626,42 zł uzyskana za zbiórki publicznej nr 284/2010 zostanie przeznaczona na sfinansowanie dalszego leczenia poparzonych chłopców w latach przyszłych.