Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 2013

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej prowadzonej przez
Fundację Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem”
w okresie od 3 listopada 2012 roku do 2 listopada 2013 roku.

Organizator zbiórki: Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” z siedzibą
w Skierniewicach, ul. Iwaszkiewicza 8/4.

Nazwa organu i nr pozwolenia: Zbiórka przeprowadzona na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 284/2010 z dnia 18 listopada 2010r.

Suma zebranych ofiar pieniężnych uwzględniająca ilość i rodzaj zebranych środków na poszczególne cele, według form zbiórki publicznej.

Zbiórka publiczna została zakończona 2 listopada 2011 roku. Z poprzedniego okresu rozliczeniowego na koncie bankowym zbiorki pozostało do wydatkowania 68 044,15zł.

W obecnym okresie sprawozdawczym nie prowadzona była żadna z form zbiórki. Na wyodrębnione konto bankowe darczyńcy wpłacili kwotę 240,00zł.

W wyniku kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym uzyskano kwotę 4,69zł.

Środki uzyskane ze zbiórki publicznej zostały rozdysponowane na poszczególne cele zbiorki w następujący sposób:

  1. 1.Rehabilitacja i fizykoterapia – 0,00zł
  2. 2.badania, konsultacje – 250,00zł
  3. 3.leki, maści, bandaże, opatrunki, itp. –772,16zł

RAZEM: 4 022,16zł

Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze: Fundacja „Chodźmy Razem” nie prowadziła zbierania ofiar w naturze.

Wysokość kosztów związanych z przeprowadzeniem zbiórki publicznej, z dokładnym wymienieniem rodzaju i wysokości poszczególnych wydatków:

W związku z organizacją zbiórki publicznej poniesiono następujące koszty: opłata bankowa związana z prowadzeniem rachunku: 28,00zł miesięcznie oraz 1,20zł za każdy wykonany przelew – koszty nie zostały pokryte ze środków zbiórki.

Zarząd Fundacji „Chodźmy Razem” informuje, że z kwoty 85 178,10zł zostało wydanych łącznie 20 911,42zł i pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości 64 266,68zł.


Środki pozyskane z prowadzonej zbiorki publicznej były przeznaczone na leczenie chłopców poparzonych w pożarze samochodu w Skierniewicach w dniu 28 października 2010 roku. Leczenie poparzeń jest procesem wieloetapowym i długotrwałym. Końcowym jego etapem są operacje plastyczne rąk i twarzy, które zostaną wykonane w kolejnych latach. Dalsze leczenie oraz planowane operacje wymagają dalszych nakładów finansowych. Dlatego kwota pozostała ze zbiórki w wysokości 64 266,68zł zostanie w kolejnych latach wydatkowana zgodnie z celem, czyli na leczenie poparzonych chłopców.

Pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości 64 266,68zł uzyskana za zbiórki publicznej nr 284/2010 zostanie przeznaczona na sfinansowanie dalszego leczenia poparzonych chłopców w latach przyszłych.