Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej prowadzonej przez
Fundację Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem”
w okresie od 20 marca 2014 roku do 19 marca 2015 roku.

Organizator zbiórki: Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” z siedzibą
w Skierniewicach, ul. Iwaszkiewicza 8/4.

Nazwa organu i nr pozwolenia: Zbiórka przeprowadzona na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 196/2014 z dnia 24 marca 2014r.

Suma zebranych ofiar pieniężnych uwzględniająca ilość i rodzaj zebranych środków na poszczególne cele, według form zbiórki publicznej.

W wyniku przeprowadzonej zbiorki publicznej zebrano środki pieniężne w kwocie 53 673,28 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy złote i dwadzieścia osiem groszy).

Zbiórka była przeprowadzona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w następujących formach:
1. dobrowolne wpłaty na konto bankowe, wpłacono kwotę 46 306,23zł (słownie: sto trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy).

2. zbiórki do puszek kwestarskich wpłacono kwotę 7 367,05 zł (słownie: cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt

Środki uzyskane ze zbiórki publicznej zostały rozdysponowane na poszczególne cele zbiorki w następujący sposób:

  1. 1.Rehabilitacja i fizykoterapia –543,28 zł
  2. 2.badania, konsultacje – 500,00 zł
  3. 3.leki, maści, bandaże, opatrunki, itp. –748,63 zł
  4. 4.benzyna – 1351,55 zł
  5. 5.operacja –312,18

RAZEM: 53 455,64 zł

Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze: Fundacja „Chodźmy Razem” nie prowadziła zbierania ofiar w naturze.

Wysokość kosztów związanych z przeprowadzeniem zbiórki publicznej, z dokładnym wymienieniem rodzaju i wysokości poszczególnych wydatków:

W związku z organizacją zbiórki publicznej poniesiono następujące koszty: opłata bankowa związana z prowadzeniem rachunku: 25,00 zł miesięcznie oraz 1,30 zł za każdy wykonany przelew – koszty nie zostały pokryte ze środków zbiórki.

Zarząd Fundacji „Chodźmy Razem” informuje, że z kwoty 53 673,28 zł zostało wydanych łącznie 53 455,64 zł i pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości 217,64 zł.

Pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości 217,64 zł uzyskana za zbiórki publicznej nr 196/2014 zostanie przeznaczona na sfinansowanie dalszego leczenia.